Vedtægter

Vedtægter for Tønder Amatørscene§ 1

stk. 1

Foreningens navn er TØNDER AMATØRSCENE, herefter benævnt Scenen.

stk. 2

Scenen er stiftet den 1975-01-01.

Scenens stiftelse er på ny vedtaget på et stiftende møde den 1985-05-20 efter forlangende fra Tønder Kommune.

Scenen er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke.

stk. 3

Scenen er hjemmehørende i Tønder Kommune.


§2

Scenens formål er at danne ramme om et aktivt, dramatisk arbejde og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed på amatørbasis.


§3

stk. 1

Som  medlem kan optages alle, der vil virke aktivt for Scenens formål.

Medlemmer optages ved indbetaling af kontingent. Kvittering for betalt kontingent er medlemsbevis.

stk. 2

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen , individuelt for hver af følgende 3 medlemsgrupper: a) medlemmer fyldt 25 år, b) medlemmer under 25 år og c) passive medlemmer.

Stk. 3

Alle aktive under forberedelse, etablering og gennemførelse af en forestilling (på-bag-foran-over-under scenen) skal være medlemmer af Scenen. Undtaget er medhjælpere, der lejlighedsvis hjælper under afvikling af  forestillinger – eller bidrager med anden eengangsydelse i forbindelse med arrangementer og forestillinger, såsom serveringspersonale, sminkøser, spotførere o.l.


§4

Regnskabs- og kontingentåret følger kalenderåret.


§5

stk. 1

Scenens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i 1. kvartal.

stk. 2

Indkaldelse af generalforsamlingen sker ved annoncering i dags- eller ugepressen, senest 14 dage før afholdelse. Annoncering kan undlades ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne.
stk. 3

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af godkendt af regnskab og budget

4.Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

5.Virkeplan

6.Valg af bestyrelse og suppleant

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

8.Eventuelt

stk. 4

Personvalg foregår ved skriftlig afstemning.

stk. 5

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før dets afholdelse.

stk. 6

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret og er valgbare.


stk. 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Medlemmerne indkaldes skriftligt til den ekstraordinære generalforsamling senest 8 dage efter begæringens indgivelse. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med samme varsel, som til ordinær generalforsamling.


§6

stk.1

Scenen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Der vælges 4 i lige årstal og 3 i ulige årstal. Valget gælder for 2 år ad gangen.

Mindst 3 i bestyrelsen skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer, der begge skal være fyldt 18 år, samt næstformand og sekretær, og fastlægger selv sin forretningsorden.

stk. 2

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.

stk. 3

Bestyrelsen kan blandt medlemmerne nedsætte udvalg til bestemte hverv, herunder uddelegere bestemte hverv f.eks. ledelse af børne- og ungdomsteater.


§7

Repertoiret varetages af bestyrelsen i samråd med medlemmerne. Større arrangementer tilrettelægges på stormøder ogmedlemsmøder.


§8

stk. 1

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlinger, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en vedtagelse.

stk. 2

Opløsning af Scenen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for en opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

stk. 3

Hvis Scenen opløses, tilfalder dens midler et formål, efter det opløsende årsmødes beslutning.


Vedtaget på stiftende generalforsamling, den 1985-05-20

Ændret på årsmøde, den 1989-03-08

Ændret på årsmøde, den 2006-03-25

Ændret på generalforsamling, den 2011-03-22


        COPYRIGHT © 2013  Tønder Amatørscene |   ALL RIGHTS RESERVED                                                                                 Design by Mike Dyrby Petersen